1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Upprättande av statusrapporter
Utsikt över MASSAFABRIK

Upprättande av statusrapporter

Kravet på att upprätta en statusrapport kommer från Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU, det s.k. industriutsläppsdirektivet (IED). Statusrapport ska lämnas till tillsynsmyndigheten vid ansökan om nytt/förnyat tillstånd eller senast fyra år efter det att BAT-slutsatser beslutats för huvudverksamheten.

Verksamhetsutövare som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna ska upprätta en statusrapport som redovisar föroreningssituationen i mark och grundvatten inom det område där en verksamhet bedrivs eller ska bedrivas. Statusrapporten ska beskriva nuläget i mark och grundvatten och användas för jämförelse och utgöra ett underlag för bedömning av om en betydande förorening har uppstått när en verksamhet läggs ner.

IVL:s experter har lång erfarenhet av industriella processer, föroreningskällor och spridning av ämnen i miljön. Vi utvecklar och ger stöd till företag i ert miljöarbete.

Vi hjälper dig med:

  • Att i enlighet med Naturvårdsverkets vägledningsdokument identifiera relevanta miljö- och hälsofarliga ämnen samt utreda om statusrapport krävs för din verksamhet
  • Att utreda och undersöka områden där verksamheten bedrivs vilket också omfattar miljöteknisk undersökning
  • Att upprätta statusrapport som beskriver föroreningssituationen och tillvägagångsättet vid bedömningen.