Fraktfartyg

Undervattensbuller

Undervattensbuller från fartyg, båtar, och konstruktionsarbeten i havet stör och skadar det marina livet. IVL kan erbjuda mätning, analys, miljökonsekvensbeskrivning och stöd vid utveckling av åtgärder och styrmedel.

Vår breda forskning inom undervattensbuller gör att vi kan använda moderna mät- och analysmetoder och bedöma miljöpåverkan på ett kostnadseffektivt sätt utifrån en tvärvetenskaplig kunskapsbas.

Signaturmätningar och långtidsmätningar med analys

IVLs seniora forskare har arbetat med ljud i havet i 20 år och deltagit i utvecklingen av internationella standarder för att mäta hur mycket buller ett fartyg strålar ut i havet. Vi mäter undervattensbuller från både större fartyg och fritidsbåtar, så kallad signaturmätning, och har väl utprovade procedurer och analysmetoder som följer dessa standarder. Vi gör även långtidsmätningar i olika miljöer, där vi sedan analyserar nivåer och spridning samt identifierar källor. Vår egenutvecklade mätutrustning gör det möjligt att koppla undervattensbuller till luftburet buller, trafikmönster och luftföroreningar.

Miljökonsekvensbeskrivning av undervattensbuller

På den marina forskningsstationen Kristineberg Center utför seniora IVL-forskare experiment för att bestämma hur det marina livet påverkas av buller och andra störningar. Vi följer de senaste rönen och tar fram miljökonsekvensbeskrivningar för aktiviteter som skapar undervattensbuller i samverkan med våra experter inom mätning och analys.

Vi hjälper dig med:

  • Mätning av buller från punktkällor, till exempel fartyg eller fritidsbåtar, samt rekommendation på åtgärder för minskat buller.
  • Långtidsmätningar av undervattensbuller i sjöar, vattendrag och kustnära områden och analys av nivåer, spridning och källor
  • Miljökonsekvensbeskrivningar av undervattensbuller från till exempel sprängningar och konstruktionsarbeten.