1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Socialt hållbar omställning
Folk går på en perrong

Socialt hållbar omställning

Enligt Agenda 2030 är rättvis fördelning av resurser och inflytande grunden för ett hållbart samhälle. Att arbeta för en socialt hållbar utveckling är nödvändigt för att kunna nå nationellt och internationellt satta hållbarhetsmål. Vikten av social hållbarhet betonas allt oftare i svensk politik, i styrningen av kommuner och regioner samt som inom näringslivet.

Ser man till Agenda 2030 knyter de två globala målen 5 – Jämställdhet och 10 – Minskad ojämlikhet an till flera andra globala mål. Därmed är de viktiga att integrera i ett större perspektiv för en effektivare samordning och arbete med olika hållbarhetsmål.

För att kunna nå de globala målen behöver alla aktörer undvika att bidra till målkonflikter mellan exempelvis klimatrelaterade mål och jämlikhetsmål. Samtidigt är det även viktigt att känna igen och dra nytta av de synergier som kan finnas mellan målen. Att hitta synergier, det vill säga samverkan mellan områden som tillsammans ökar effekten av resultatet – kan göra att vi löser klimat- och miljöproblem samtidigt som vi bidrar till ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet.

IVL kan erbjuda olika typer av analyser, utvärderingar och processtöd för att hjälpa kommuner, regioner, myndigheter, företag och civilsamhällesaktörer att stärka arbetet med social hållbarhet integrerat med miljö- och klimatinsatser både på strategisk nivå och i den operativa verksamheten. Några exempel på områden där vi arbetar med socialt hållbar omställning är hållbar och rättvis mobilitet i städer och landsbygder, socialt hållbar stadsutveckling, integrering av social hållbarhet i kommuners arbete med fossilfria transporter, medborgarinflytande i samhällsplanering, socialt och ekologiskt hållbart boende samt social hållbarhet i energisektorn.

Vi hjälper dig med:

  • Utredning och analys av hur social och ekologisk hållbarhet kan främjas i en verksamhet eller kopplat till olika miljö- och klimatsatsningar.
  • Agenda 2030-analys av målkonflikter och synergier mellan de globala målen i en verksamhet eller satsning.
  • Processtöd för integrering av Agenda 2030 i en verksamhet.
  • Jämlikhets- och jämställdhetssäkring av miljö- och klimatsatsningar.
  • Processtöd och samverkansmetoder för framtagandet av planer, policyer och strategier för socialt och miljömässigt hållbar stadsutveckling, regional utveckling och landsbygdsutveckling.
  • Sociala konsekvensanalyser av miljö- och klimatsatsningar.
  • Väsentlighetsanalyser för att identifiera era viktigaste hållbarhetsfrågor och hur de samverkar med andra hållbarhetsmål, lagstiftning och styrmedel.