1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Våra tjänster
 4. Ökad resurseffektivitet genom minskat matsvinn
grönsaker i en livsmedelsbutik

Ökad resurseffektivitet genom minskat matsvinn

IVL hjälper er med kartläggning av och handlingsplaner för minskat matsvinn och minskade livsmedelsförluster. Vi erbjuder dessutom möjligheter att skapa dialog med nya samarbetspartners samt att utveckla nya affärsmöjligheter.

Idag slängs ungefär 40 procent av all mat som produceras, vilket står för ca 10 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det innebär att klimatutsläppen från matsvinn är dubbelt så höga som utsläppen från flygandet.

Men att minska sitt matsvinn har inte bara en positiv påverkan på klimatutsläppen, det lönar sig även ekonomiskt. Om man investerar en krona i åtgärder som minskar matsvinnet kan det ge hela 8 till 12 kronor tillbaka i form av besparingar eller nya affärsmöjligheter.

IVLs experter har god kunskap och förståelse för utmaningarna med att minska matsvinnet och livsmedelsförluster längs hela värdekedjan, från primärproduktion till livsmedelsindustri, dagligvaruhandel och restaurang- och servicesektorn.

IVL hjälper kommuner, företag eller organisationer med:

 • Att samla aktörer och skapa dialog för att gemensamt minska matsvinnet/livsmedelsförlusterna i en värdekedja via exempelvis branschdialoger.
 • Att kartlägga livsmedelsavfall och livsmedelsresurser samt att ta fram en handlingsplan med åtgärder som minskar matsvinnet för enskilda företag eller delbranscher, till exempel genom att analysera hur förpackningen påverkan uppkomsten av matsvinn.
 • Att ta fram strategier och nya affärsmodeller som stödjer cirkulära flöden, exempelvis att skapa nya produkter av restflöden.
 • Tolkning och konsekvensbedömning av lagstiftning och regelverk, exempelvis avfalls- och förpackningsdirektiv som är under omarbetning inom EU.
 • Förstudier och förslag till nya styrmedel, exempelvis policyinnovation där aktörer med olika kompetenser tillsammans tar fram och utvecklar idéer till nya policyer eller regler.
 • Skräddarsydda utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter för din verksamhet, allt ifrån inspirationsföreläsningar till workshopar om orsakssamband eller att ta fram faktamaterial om matsvinn.
 • Vårt ackrediterade labb kan dessutom hjälpa dig att säkerställa giftfria och säkra kretslopp genom exempelvis provtagningar på restflöden.

Läs mer om IVL:s forskning inom matsvinn:

Matsvinn utvecklas till nya livsmedel
Projeket Separationsglädje
Matsvinnet ska minska genom donationer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 11. Hållbara städer och samhällen
 • 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • 13. Bekämpa klimatförändringarna