Solar panels and wind turbines inside of light bulb isolated.

Åtgärder och strategier för effektivt nyttjande av kritiska råmaterial

Hushållningen av naturresurser är nödvändigt i arbetet med den gröna omställningen. Råvaror där efterfrågan är hög, samtidigt som tillgången är begränsad eller sårbar, benämns kritiska råmaterial. IVL hjälper dig med helhetslösningar där kritiska råmaterial nyttjas på ett hållbart sätt igenom hela livscykeln.

Behovet av kritiska råmaterial ökar i mycket snabb takt, inte minst med den gröna omställningen. Primära resurser så som litium, kobolt, nickel, indium och sällsynta jordartsmetaller kommer att behövas för att klara den snabba omställning som klimatet kräver. Men för att skapa långsiktigt hållbara lösningar behöver de sekundära (återvunna) resurserna tas tillvara för att ersätta det primära materialet så snart och så långt som möjligt.

IVL Svenska Miljöinstitutet kan genom sin breda kompetens inom hela värdekedjan hjälpa dig med att ta fram hållbara helhetslösningar för att effektivt nyttja råmaterial i alla delar av värdekedjan och därigenom spara på jordens resurser.

Vi hjälper dig med:

  • Kundanpassade analyser där kartläggning och kvantifiering av kritiska råmaterial i olika processer och tekniska system genomförs
  • Riskreducering i utvinning och produktion som innefattar kritiska råmaterial genom att substituera och/eller sluta/cirkulera processer
  • Att etablera nätverk och utvecklingsmiljöer i värdekedjor kopplat till kritiska råmaterial
  • LCA för bästa vägval och för att undvika suboptimeringar i processer som nyttjar kritiska råmaterial
  • Hindersanalys och åtgärdsförslag för långsiktigt hållbart nyttjande av kritiska råmaterial
  • Avfallsminimering och återvinning av kritiska råmaterial i olika processer och tekniska system
  • Ekodesign och spårbarhet för att underlätta återanvändning och återvinning av produkter innehållande kritiska råmaterial
  • Tekniska lösningar för att minimera läckaget av kritiska råmaterial från industriella processer
  • Information om lagstiftning och regleringar inom området kritiska råmaterial
  • Frågor som rör ”due dilligence” och social hållbarhet kopplat till nyttjandet av kritiska råmaterial