1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Våra tjänster
 4. Klimatanpassning och sårbarhetsanalyser
Översvämmad väg

Klimatanpassning och sårbarhetsanalyser

Klimatförändringarna tvingar oss att redan nu anpassa samhället för att klara extrema väderhändelser som skyfall, skred, värmeböljor och brandrisker.

Hur stor effekterna blir av klimatförändringarna beror på omfattningen av det förändrade klimatet, men också på samhällets förmåga att anpassa sig till dessa förändringar.

Alla kommuner i Sverige behöver arbeta med klimatanpassning, även om vissa kommuner är mer sårbara än andra. Även myndigheter, företag och övriga civilsamhället behöver agera omgående. IVL Svenska Miljöinstitutet erbjuder tjänster som bidrar till ökad klimatanpassning och minskad sårbarhet.

Vi hjälper dig med:

 • Översiktliga klimat- och sårbarhetsanalyser
 • Förslag till och utvärderingar av anpassningsåtgärder
 • Analys av hur privat sektor kan involveras i klimatanpassningsåtgärder
 • Studier av hur klimatanpassningsstrategier påverkar hållbar utveckling
 • Metodstöd till offentliga och privata aktörer

Alla kommuner behöver arbeta med klimatanpassning

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring kartlägger och rankar sedan många år Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning. Syftet är att tydliggöra behov och utmaningar och att få fler kommuner att arbeta systematiskt med klimatanpassning.

Ur rapporten Klimatanpassning 2021 – så långt har kommunerna kommit:

 • Det svenska samhället behöver bli bättre rustat för att hantera extremväder och klimatförändringar. Alla kommuner behöver analysera hur de kommer att påverkas av ett förändrat klimat och genomföra åtgärder för att minska sin sårbarhet.

 • Nästan alla kommuner i undersökningen anger att de har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser, men färre än hälften har avsatt resurser för klimatanpassningsåtgärder.

 • De kommuner som har kommit långt med sitt klimatanpassningsarbete har fattat ett politiskt beslut om att arbeta med klimatanpassning. De har också integrerat klimatanpassning i sin ordinarie verksamhet och avsatt resurser till arbetet.

 • Samverkan behöver stärkas, både internt mellan olika förvaltningar och kommunala bolag samt externt. Kommunerna behöver också följa upp och utvärdera sitt klimatanpassningsarbete.

 • Många kommuner uttrycker att de har behov av mer stöd och ökade resurser. Mindre städer och kommuner på landsbygden har generellt inte kommit lika långt i klimatanpassningsarbetet som större kommuner

Ny kartläggning: De är bäst på klimatanpassning i Sverige