Diffusionsprovtagare

Diffusionsprovtagning

IVL erbjuder diffusionsprovtagning och analys av flera olika ämnen i luft. Provtagarna kan mäta förekomsten luftföroreningar utomhus som i inomhusmiljö. IVL:s diffusionsprovtagare för kvävedioxid (NO2) har använts för mätning i hela världen sedan 1989 och är marknadsledande tack vare sin enkla utformning och tillförlitliga mätkapacitet.

Mätningarna behöver inte el, därav kallas de även passiva provtagare, och vanligen mäter man med en tidsupplösning på en vecka till en månad. Provtagarna utgör ett bra komplement till mätningar med högre tidsupplösning. Tack vare provtagarnas låga kostnad kan de t.ex möjliggöra en större yttäckning, som t.ex att placera ett större antal provtagare över ett stort område under en längre tid, vilket ger en bra bild av luftföroreningshalterna i en stad.

Exempel på användningsområden

 • Kartläggning av halter i städer
 • Luftkvalitetsmätningar på avlägsna platser
 • Personburen mätning
 • Korrosionsstudier
 • Trendstudier under lång tid
 • Modellvalidering
 • Infrastrukturplanering
 • Inför val av mätplats
 • Epidemiologiska studier

Provtagarna prepareras och analyseras vid IVL:s laboratorium i Göteborg.

IVL erbjuder diffusionsprovtagare och analys av följande ämnen

Ammoniak

Formaldehyd & acetaldehyd

Kvicksilver

Kvävedioxid

Kväveoxider

Ozon

Salpetersyra

Svaveldioxid

Svavelväte

Lättflyktiga kolväten (VOC)­‑ Utomhus nordiskt klimat­‑ Utomhus varmt klimat­‑ Inomhus GC-MS

Svaveldioxid, fluorväte & klorväte

Organiska syror (acetat, formiat)


Frågor och svar om diffusionsprovtagare

Efter överenskommen beställning skickas provtagare från IVL med vanlig post inom 1-2 veckor. IVL reserverar sig för förseningar i leveransen på grund av postgång.

Önskas paket skickas som en spårbar försändelse, bekostas frakt av beställaren.

För att diffusionsprovtagaren ska ge tillförlitliga resultat ska den placeras på platser där luft kan diffundera fritt in i provtagaren från alla håll. Vid inomhusmätningar rekommenderar vi dig därför inte att placera provtagaren i ett hörn då detta kan begränsa luftflödet in i provtagaren. Vilken placering som lämpar sig bäst för mätningar inomhus skiljer sig från fall till fall men vanligtvis rekommenderar vi att du placerar provtagaren i taket eller under en utskjutande yta (exempelvis en hylla), helst utom räckhåll för nyfikna fingrar. Observera att stålnätet alltid ska peka neråt.

För mätningar utomhus skickar IVL ofta med en aluminiumprofil som fungerar som tillräcklig distans från fasader och dylikt för att luft ska kunna diffundera in fritt i provtagaren, förutsatt att profilen monteras enligt IVL:s instruktioner.

Resultatet som kommer rapporteras till dig är ett medelvärde för mätperioden (µg/m³). Vid längre exponeringstid minskar därmed chansen att upptäcka eventuella höghaltstillfällen. Av just denna anledning brukar vi rekommendera att våra kunder utför fler och kortare mätningar i stället för färre och längre mätningar.

Skulle ni vilja mäta halter i realtid kan vi på IVL Svenska Miljöinstitutet bistå med mätinstrument för direktmätning av ett flertal luftföroreningar.

Om du misstänker väldigt höga halter kan du behöva exponera kortare tid eller använda en provtagare som klarar av högre halter. Om du misstänker låga halter kan du behöva längre exponeringstid för att få detekterbara mängder i provtagaren. Du kan läsa mer om och själv beräkna exponeringstidens inverkan på provtagarnas detektionsgränser. Pdf, 350.8 kB.

För mätning inomhus skickas det alltid med fästkuddar. Uppsättningsanordning för utomhusmätning och personburen mätning är illustrerade i bilderna nedan.

illustration på personburen uppsättningsanordning
Uppsättningsanordning utomhusmätning

Provtagningsinstruktioner med detaljerad information, skickas med vid utskick av provtagare.

Det är viktigt att IVL får information om mätningar gjorts utomhus eller inomhus eftersom detta påverkar resultatet.

Om du ska mäta i små slutna utrymmen (exempelvis i en monter), kontakta Marta Segura Roux för mer information, tel +46 (0) 107886919.

Diffusionsprovtagarnas hållbarhet varierar och måste förvaras inom följande ramar för att IVL ska kunna garanterat tillförlitliga analysresultat. Generellt gäller att provtagarna bör skickas in snarast efter exponering.

Hållbarhet

 • Provtagare för kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), ozon (O3), salpetersyra (HNO3), klorgas (Cl2), ammoniak (NH3) och kvicksilver (Hg) bör användas inom några månader.
 • Lättflyktiga kolväten (VOC) ska användas inom 3 veckor efter leverans.

Förvaring

 • VOC – ska förvaras i rumstemperatur
 • Formaldehyd – bör helst förvaras i frys.
 • Övriga provtagare bör förvaras i kylskåp. Provtagare kan dock förvaras i rumstemperatur, men hållbarheten minskar då något.
 • Provtagarna måste alltid förvaras mörkt.

Efter att IVL mottagit dina exponerade provtagare kan du förvänta dig analysresultaten inom 6 veckor. IVL reserverar sig för längre leveranstider under semesterperioden och under jul-nyårshelgen.

Om det önskas snabbare analys, finns det möjlighet att beställa expressanalys vilket innebär att analysrapport kan fås inom 10 arbetsdagar efter att IVL har mottagit provtagarna. Kostnaden för expressanalys är ett pålägg motsvarande 50 % av totalpriset för de beställda provtagarna. Tänk på att meddela IVL vid beställning om expressanalys önskas eftersom det inte alltid finns möjlighet att tillgodose expressanalyser t.ex. vid kort varsel.

Frågor och svar om miljöcertifiering av byggnader

Vi hänvisar främst till miljöcertifieringens egna styrdokument. Vanlig provtagningstid för inomhusmätningar är en vecka. Mätning kan dock ske under längre tid, upp till 3 månader, beroende på vilka halter som förväntas.

Vi hänvisar till miljöcertifieringens egna styrdokument. IVL har inte möjlighet att bistå med rekommendation av antal provtagare om endast provtagare har beställts.

Beställning av diffusionsprovtagare

Mätningar och analys av luft

Information om ackreditering, metodik och mätosäkerheter samt om andra luftanalyser som IVL erbjuder, hittar man på sida om mätningar och analys av luft.

För mer information om diffusionsprovtagning och offert, kontakta

Sara Weidolf

Miljöbyggnad
sara.weidolf@ivl.se
+46 (0) 107886833

Marta Segura Roux

Slutna utrymmen
marta.seguraroux@ivl.se
+46 (0) 107886919

Bo Sahlberg

Arbetsmiljö
bo.sahlberg@ivl.se
+46 (0) 107886662

Viktor Klemetz

Utomhusmätningar och övriga inomhusmätningar
viktor.klemetz@ivl.se
+46 (0) 107886836