Avloppsreningsverk

Morgondagens hållbara avloppsreningsverk ​

Tillgången till rent vatten är en förutsättning för människors hälsa. För att hushålla med våra resurser och skapa hållbara arbetssätt måste vi effektivisera resursanvändningen, återvinna och rena vattentillgångar, samt åstadkomma cirkulär hantering inom vattensektorn. IVL hjälper till att utveckla processer, verktyg och arbetssätt för framtidens hållbara vattenhantering i enlighet med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

Dagens vattenutmaningar

Vattensektorn är en stor energianvändare och sektorn har många utmaningar med utsläpp av växthusgaser, behandlat vatten som inte används, föorenade utflöden och slam.

Morgondagens vattenutmaningar

För att skapa en hållbar vattensektor måste vi arbeta för att göra avfall till resurs, förbättra behandling, rening och återanvändning samt tillvarata näringsämnen.

Resurseffektiv avloppsrening bidrar till de globala målen

Syftet med arbetet är att ta fram resurseffektiva lösningar för kommunala avloppsreningsverk och återvinna de resurser som samhället behöver, samt ta bort de föroreningar och emissioner som skadar miljön. Allt för att åstadkomma en cirkulär hantering i Sveriges största (till omfattning och samhällsnytta) processindustri.​

Implementering av nya lösningar i vattensektorn

Arbetet görs i nära samarbete med akademi och grundforskning och genom:

 • Bänk- och pilottester i vår FoU-anläggning Hammarby Sjöstadverket​.
 • Pilot- och fullskaletester vid kommunala avloppsreningsverk.​
 • Systematisk uppföljning och utvärdering av resursförbrukningen, miljöpåverkan och samhällsnyttan.
 • Fullskaleimplementering och långtidsutvärdering.​
 • Samverkan med problemägare.​
 • Kartering av problem och behov.
 • FoU-kapacitet i teori och praxis.​
 • Ta fram ny kunskap.

Miljönytta med projektet

Förväntad miljönytta av projektet och bidrag till de globala målen är:

 1. Flera fullskaleinstallationer för avancerad rening vid svenska reningsverk (inga utsläpp av t.ex. läkemedelsrester, PFAS, mikroplaster samt återanvändning av vatten)​.
 2. Cirkulär vattenanvändning numera ”vanlig” ansats​.
 3. Bättre rening av avloppsvatten till samma eller lägre kostnad och miljöpåverkan (mindre kemikalier och energiförbrukning)​.
 4. Minskade GHG-emissioner från 10 % NIN till <0,2 % NIN (potential minst 50 Mton CO2ekv, 30 år)​.
 5. ”Slamfria” reningsverk eller skapande av högkvalitativa bioprodukter (t.ex. HTC, VFA)​.
 6. Utbildning av flera kunniga VA-experter (t.ex. Naturvårdsverket, reningsverk, etc.).

Målgruppen för resultaten är reningsverk, kommuner, myndigheter, industri, allmänhet och akademi.​

Vattensektorns verksamhet är nära kopplad till flera av FN:s globala hållbarhetsmål. De 17 målen har 169 undermål och ska vara uppnådda till år 2030. Följande mål har nära koppling till vattenbranschen:

 • Mål 6 ­– Rent vatten och sanitet för alla
 • Mål 7 – Hållbar energi för alla
 • Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
 • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 14 – Hav och marina resurser
 • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 6. Rent vatten och sanitet för alla
 • 7. Hållbar energi för alla
 • 11. Hållbara städer och samhällen
 • 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • 13. Bekämpa klimatförändringarna
 • 14. Hav och marina resurser
 • 15. Ekosystem