Rum som renoveras

Återbruk i industriell skala för att uppnå globala målen

Cirkulärt byggande genom återbruk kan minska negativa miljöeffekter och öka hållbarheten i samband med byggande, rivning och förvaltning. Byggsektorn är en materailintensiv bransch med stora avfallsmängder och stort uttag av primära naturresurser och växthusgasutsläpp kopplat till materialanvändning.

Plattformen Centrum för Cirkulärt Byggande, CCBuild, drivs av IVL i samverkan med flera projektpertners och är ett nav för samverkan för att ökat återbruk inom byggsektorn. CCBuild erbjuder en samverkansarena och digitala verktyg som stöttar en omställning till ökad hållbarhet genom cirkulärt byggande och hållbara arbetssätt. De digitala verktygen underlättar återanvändning av byggmaterial, både inom den egna organisationen och mellan organisationer genom att erbjuda en marknadsplats för återbruk. Plattformens samverkansforum rymmer nätverk, utbildningar och guider för att stärka marknaden för cirkulära produkter samt tjänster inom bygg- och fastighetssektorn. CCBuild har utvecklats som innovationsprojekt inom Vinnovas trestegsprogram Utmaningsdriven innovation, och drivs nu fortsatt vidare som dotterbolag till IVL.

Mer återbruk i byggbranschen är målet

CCBuild arbetar med utmaningen att förändra branschen och omvandla linjära materialflöden till cirkulära flöden. Samverkan är en viktig del av CCBuild och målet är återbruk i industriell skala, samt utvecklingen mot en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor. Arbetet i CCBuild drivs därför i nära samarbete med branschpartners och användare. Målgruppen är fastighetsägare, byggentreprenörer, arkitekter, materialleverantörer, konsulter, branschorganisationer, lokala samverkansarenor och offentliga aktörer.

Förväntad miljönytta av återbruk i byggsektorn

  • Mer cirkulära flöden vid byggande, rivning och förvaltning. Det ska leda till ett minskat uttag av primära naturresurser, minskade avfallsmängder, samt minskade klimatutsläpp kopplat till material.
  • Stärkt marknad och synliggörande av cirkulära produkter och tjänster.
  • Samverkansarena och digital plattform med stöd för återbruk i praktiken.

Värdeanalys ger underlag för beslut om återbruk

Kopplat till de digitala tjänsterna har en värdeanalys utvecklats. CCBuilds värdeanalys gör det möjligt att se de potentiella besparingarna av växthusgasutsläpp, kostnader och avfall som är kopplade till de produkter och material som finns i produktbanken och på marknadsplatsen. Värdeanalysen ger underlag inför beslut om återbruk och möjlighet till uppföljning av uppnådda resultat inom specifika projekt. I CCBuilds värdeanalys återbrukets värden följas avseende potentiellt minskade avfallsmängder, potentiell klimatbesparing i ton CO2 och ekonomiskt värde på befintliga produkter.

En uppdaterad värdeanalys av CCBuilds produktbank hittas här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CCBuilds samhällsnytta och positiva bidrag på de globala målen

Byggsektorns verksamhet är nära kopplad till flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, framförallt mål 11 om hållbara städer och samhällen och mål 12 om hållbar konsumtion och produktion.

Målet om hållbara städer och samhällen rör den globala urbaniseringen, med fokus på att minska städers sociala klyftor och påfrestningar på ekosystemet.

Urbaniseringen medför ett stort behov av att bygga nya bostäder och andra funktioner. Där vore cirkulärt byggande en möjlig väg att tillgodose behov utan att stora mängder naturresurser behöver utvinnas för nya byggprodukter, och stora mängder klimatpåverkande växthusgaser behöver släppas ut i samband med utvinning, tillverkning och transporter av dessa nya byggprodukter.

På så vis är cirkulärt byggande en möjliggörare för hållbar urbanisering (delmål 11.3), som kan minska städers miljöpåverkan (delmål 1.6) och utgöra en strategi för resurseffektivitet (delmål 11.B).

Global målen hållbara städer och samhällen

Målet om hållbar konsumtion och produktion rör mänsklighetens hantering av naturresurser med fokus på att minska vårt ekologiska fotavtryck genom en mer hållbar produktion och konsumtion.

Visionen för CCBuild är att bidra till en cirkulär omställning av bygg- och fastighetssektorn, vilket har potentialen att minska samhällets avfallsmängder (delmål 12.4, 12.5) och jungfruliga uttag av naturresurser (delmål 12.2). Det innefattar även arbete för att stötta företag att ställa om till mer hållbara och cirkulära arbetssätt (delmål 12.6), att öka kunskapen kring hur man kan upphandla mot cirkularitet (delmål 12.7), och att sprida kunskap om möjligheterna med återbruk och cirkularitet (delmål 12.8).

Global målen hållbar konsumtion och produktion

Målet om att bekämpa klimatförändringar handlar om att minska utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. En viktig effekt av cirkulärt byggande är potentialen att minska utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser kopplat till utvinning av naturresurser, tillverkning och transport av produkter, och avfallshantering inom byggbranchen.

Global målen bekämpa klimatförändringarna

Exempel på andra globala hållbarhetsmål som CCBuild bidar till, direkt eller indirekt är:

Mål 5 om jämställdhet, där ett ökat miljöfokus skulle kunna attrahera fler kvinnor till bygg- och fastighetssektorn.

Mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, där en cirkulär ekonomi innebär en möjlighet till ekonomisk tillväxt som inte sker på bekostnad av miljö och naturresurser.

Mål 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur, där den digitala plattformen och dess funktionen skapar ny affärsnytta som främjar innovation.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 11. Hållbara städer och samhällen
  • 12. Hållbar konsumtion och produktion
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna

Kontakta oss